އަމާޒު/ ތަސައްވަރު

އަމާޒު

ޝާމިލުކުރުމުގެ ތަޢުލީމު ތެރެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު ކުއްޖަކަށްވުން

ތަސައްވަރު

ޝާމިލުކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ސްކޫލުތަކުގައި އުފައްދައި، ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ބާރުވެރި ކުއްޖަކަށް ހެދުން