އަމާޒު

ސްކޫލްތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ޢަދުލުވެރިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ޝާމިލުކުރުމުގެ ސިންދަފާތީ ފަހި ފުރުޞަތުތަކާއި އަގުތައް އެކުލެވޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން