ޑރ. ޢާއިޝަތު ވަދީފާ

ޑރ. ޢާއިޝަތު ވަދީފާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮ އެޑިޔުކޭޝަން

aishathwadheefa@moe.gov.mv 3341321
އައިމިނަތު ނާޒިމާ

އައިމިނަތު ނާޒިމާ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

aminath.nazima@moe.gov.mv 3341321
ފާތިމަތު އަޒްނާ

ފާތިމަތު އަޒްނާ

ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެނަލިސްޓް

ކޭސް އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން

fathimath.azna@ied.gov.mv 3341319
އާދިލާ ރުޝްދީ

އާދިލާ ރުޝްދީ

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ / ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެނަލިސްޓް

adhila.rushdhee@ied.gov.mv 3023588
މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލް ހާދީ

މުޙައްމަދު ޢާޡިމް ޢަބްދުލް ހާދީ

ޑިރެކްޓަރ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

azimbe@ied.gov.mv 3341318
ޢާއިޝަތު ޒައީމާ

ޢާއިޝަތު ޒައީމާ

ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެނަލިސްޓް

ރިސަރޗް، ޓްރެއިނިންގ & ޕްރޮގްރާމްސް

aishath.zaeema@ied.gov.mv 3023590
ހަފްސާ އަބްދުﷲ

ހަފްސާ އަބްދުﷲ

ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެނަލިސްޓް

ކޭސް އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން ސެކްޝަން

hafsa.abdulla@ied.gov.mv 3341159
ހަލީމަތު ހުސެއިން

ހަލީމަތު ހުސެއިން

ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެނަލިސްޓް

ރިސަރޗް، ޓްރެއިނިންގ & ޕްރޮގްރާމްސް

haleemath.hussain@ied.gov.mv 3341413
އަނޫލާ ސަލީމް

އަނޫލާ ސަލީމް

ސީނިއަރ އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އެނަލިސްޓް

ކޭސް އެންޑް އިންޓަރވެންޝަން

anula.saleem@ied.gov.mv 3341430
މަރްޔަމް ތަސައްނުމް ވަޙީދު

މަރްޔަމް ތަސައްނުމް ވަޙީދު

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ / އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

thasannum.waheed@ied.gov.mv 3341144
މަލްދާ ޒާހިރު

މަލްދާ ޒާހިރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

maldha.zahir@ied.gov.mv 3341318
މިޒްނާ ޙުސެއިން

މިޒްނާ ޙުސެއިން

ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

mizna.hussain@ied.gov.mv 3341510
ޝިމްލާ އަބްދުﷲ

ޝިމްލާ އަބްދުﷲ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

shimla.abdulla@ied.gov.mv 3341159
އަޙްމަދު މުނީބް

އަޙްމަދު މުނީބް

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒް

ahmed.muneeb@ied.gov.mv 3341322
ފާތިމަތު މޫސާ

ފާތިމަތު މޫސާ

ސަޕޯޓް ސްޓާފް