ފަހުގެ ޚަބަރު

ހުރިހާ ލިޔުންތައް
Vision Image
ތަޞައްވަރު

ޝާމިލުކުރުމުގެ ސަޤާފަތެއް ސްކޫލުތަކުގައި އުފައްދައި، ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ބާރުވެރި ކުއްޖަކަށް ހެދުން

Mission Image
އަމާޒު

ޝާމިލުކުރުމުގެ ތަޢުލީމު ތެރެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު ކުއްޖަކަށްވުން