މެންޑޭޓް

ރިސަރޗް، ޓްރެއިނިން އެންޑް ޕްރޮގްރާމްސް ސެކްޝަން:
1.  ރާއްޖޭގައި ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގައި ޝާމިލުކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމުކުރުން
2.  ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތައުލީމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު (2021/10) ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކާއި، މިންގަނޑުތައް ފަދަ އިޖުރާއަތްތައް އެކުލަވާލުން.
3. ތަމްރީނު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، އަހަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުން.
4. ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
5. ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުން ކުރިއެރުވުމަށް މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމާއަތުގެ ބައިވެރިކުރުން އިތުރުކުރުން
6. ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުން.
7. ޔުނިވަރސަލް ޑިޒައިން ސްކޫލް ކޮންސެޕްޓް (ޝާމިލު ވެށި) ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން.
8. އިންކްލޫޝަން ރިސޯސް ސެންޓަރުތަކާއި އިންކްލޫޝަން ސަޕޯޓް ޔުނިޓްތައް ގާއިމުކޮށް ތަރައްގީކުރުން.
9.  ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ކުދިން ޝާމިލުކޮށްގެން ތައުލީމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު (2021/10) ތަންފީޒުކުރާ މިންވަރު ގާތުން ބަލާ، ޝާމިލުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސްލަހަތުވެރިންނަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން.
ކޭސް އެންޑް އިންތަރވެންޝަން ސެކްޝަން
1. ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ރިފަރެލް ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލުން
2.  ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށައެޅޭ ވަކިވަކި ކޭސްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން
3. އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަރިވަރުން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
4. ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ގިންތިކުރުމާއި، ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދޭނެ ގޮތްތައް ސްކޫލުތަކުގައި ތަރައްޤީކުރުން
5. އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަރިވަރުން، ޅަފަތުގައި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގުން
6. އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ޝައުގުވެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މަލްޓިޕަލް ލަރނިންގ ޕާތުވޭ ގެންދާނޭގޮތުގެ ފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުން
7.ޝާމިލުކޮށްގެން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ގިންތިކުރާނެ ގޮތުގެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުން