ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނު

ޝާއިއުކުރި ތާރީޚް
11 އޮކްޓޯބަރ 2021
ފައިލް ބޮޑުމިން
174.2 KB
ފައިލްގެ ބާވަތް
pdf
ޑައުންލޯޑް