ސާނަވީ ސްކޫލްތަކުގައި އިނގިރޭސި ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނާދޭނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް (މާލެ)