އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް -ޕްރީސަރވިސް ޓީޗަރޒް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕީރިއެންސް ޓްރިޕް (ކިއު.ޔޫ.ޓީ)