ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވި، ތަޢާރަފުކުރާ ދިވެހި ސްކްރީން-ރީޑިންގ ސޮފްޓްވެއަރ 'ޝާމިލުއަޑު' އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވި، ތަޢާރަފުކުރާ ދިވެހި ސްކްރީން-ރީޑިންގ ސޮފްޓްވެއަރ 'ޝާމިލުއަޑު' އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވި، ތަޢާރަފުކުރާ ދިވެހި ސްކްރީން-ރީޑިންގ ސޮފްޓްވެއަރ 'ޝާމިލުއަޑު' ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ސޮފްޓްވެއަރ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ.  

މި ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ޖަވާބު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާގުޅިގެންނެވެ. މިމަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ، ފެނުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އެންމެ ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭނުންކޮށްލެވޭ ގިނަ ޕްލެޓް ފޯމް ތަކަކަށް ސަޕޯޓް ކުރާނެފަދަ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ފަރުމާކުރުމަށެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖަށް އައު މަސައްކަތަކަށްވެ، ގިނަ ދިރާސާތަކަކާއި ހޯދުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވުމުން މިމަސައްކަތް ކުރިށްއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ރިސާޗް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައިކަން ޑިވެލޮޕަރ ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ދިވެހި ސްކްރީން ރީޑިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ޝާމިލުއަޑު، ޑެސްކްޓޮޕް، އެންޑްރޮއިޑް އަދި އައި. އޯ. އެސް ގައި ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްވެސް އިތުރަށް އެކްސެސިބަލްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ޝާމިލުއަޑު މިސޮފްޓެވައަރ އަކީ އޮފްލައިންކޮށް އެއްވެސް އިންޓަރނެޓް ކަނެކްޝަންއެއް ނެތި، ބޭނުންކުރެވޭ ސޮޕްޓްވެއަރ އެކެވެ. އަދި ކޮޕީ ޕޭސްޓްކޮށް ދިވެހި ލިޔުންތައް ކިޔުމަށް މިސޮޕްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން އެންޓްރޮއިޑް ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓޯކްބެކް ސަރވިސްއާއި އެކު ސިސްޓަމް ޓީޓީއެސް ސާވިސްއެއްގެ ގޮތުގައި މިސްފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުވޭނެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް މި ޕްރޮގްރާމަށް ގެންނަން ޖެހޭ މުހިއްމު އަޕްޑޭޓްތައް ގެނެސް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޝާމިލުއަޑުގެ ޔޫޒަރ އެކްސެޕްޓެންސް ޓެސްޓްގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޜުއަލް އިމްޕަޔަރޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ގުޅިގެންނެވެ.  

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ބަހުން ސްކްރީން-ރީޑީންގ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވެން ފަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިޕްރޮޖެކްޓް ވެގެންދާއިރު، މިއީ ދިވެހިބަހަށްވެސް ލިބިގެންދާ ކުރިއެރުމެކެވެ. އަދިއެންމެހާ މުދައްރިސުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ބޮޑު ފަސޭހައެއް މިސޮފްޓުވެއަރއިން ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.